قسمت 1 :

پترن را کپی کنید.قسمت 2 :

به آدرس زیر بروید و پترن را پیست کنید.

C:\Users\Your computer name\AppData\Roaming\Adobe\Your Photoshap name\Presets\Patternsقسمت 3 :

فوتوشاپ را باز کنید و از قسمت پترن پترن خودتان را انتخاب کنید.
نکته :

شاید برای شما سوال پیش بیاید که چرا پترن را آنجا کپی کنیم و از آن جا پترن را وارد کنیم.

چون وقتی از جای دیگر پترن راوارد کنید وقتی از فوتوشاپ خارج شوید آن پترن از فوتوشاپ حذف میشود.